Zápis z členské schůze Klubu Diana dne 24. 9. 2018

Přítomni: dle prezenční listiny

 1. Členskou schůzi zahájila místopředsedkyně M. Gruberová. V úvodu pozdravila přítomné připomenutím letních dnů, které jsme všichni prožili.
  Vzhledem ke změnám v Klubu Diana, které nastaly úmrtím předsedkyně Evy Najvarové zhodnotila stávající situaci. Výbor KD pokračuje dále v činnosti dle ročního plánu, který byl připraven.
 2. Členská základna byla seznámena s akcemi, které budou probíhat od října 2018 do března 2019:
 • pravidelné poradní dny každé úterý
 • rehabilitační plavání
 • rehabilitační cvičení
 • přednáška Aliance Mysli proti rakovině
 • činnost výtvarné dílny
 • zdravotní vycházky
 • akce Plaveme prsa
 • slavnostní schůze k 30. výročí vzniku KD
 • účast na konferenci LPR
 • účast na konferenci Aliance
 • účast na akcích Aliance pro metastatické ženy

Podrobné informace s termíny konání obdrželi všichni zúčastnění v informačním letáku.

 1. Členové KD byli vyzváni k aktivní účasti na plánovaných akcích a vyzváni k aktivní pomoci při jejich uskutečňování.
 2. Členové KD byli dále seznámeni s akcemi, které proběhly do září 2018. Dosavadní činnost byla hodnocena kladně. Také o těchto akcích byli členové informováni v letáku.
 3. Členská schůze projednala další působení revizorek Klubu Diana Marty Kolářové a Věry Jochmanové. Jejich další tříletá činnost byla jednohlasně schválena a uvedené členky tuto funkci přijímají.
 4. Členská základna byla seznámena se změnami, které probíhají v České spořitelně, kde máme založený účet. Aby bylo možné dále provádět platby za činnosti organizované KD, dohodli se účastníci schůze a odsouhlasili, že používáním platební karty, o kterou bude požádáno, pověřují místopředsedkyni Milušku Gruberovou a hospodáře KD Milana Slavíka. Karta bude využívána pouze na platby z běžného účtu včetně vkladů v hotovosti.
 5. Členům KD byly rozdány pozvánky na slavnostní schůzi KD s návratkou, kterou zúčastnění odevzdali.
 6. Byla provedena edukace prevence rakoviny prsu a rozdány letáčky o samovyšetření a brožury Amélie – Psychosociální minimum.
 7. Diskuze
 8. Závěrem schůze poděkovala místopředsedkyně za účast, za projevenou aktivitu pro připravované akce a pozvala na slavnostní schůzi a další připravované akce.