Zápis z členské schůze 4.3. 2019

Přítomni: dle prezenční listiny

  1. Členskou schůzi zahájila předsedkyně-Míla Gruberová. Uvítala všechny přítomné, stručně zhodnotila činnost KD za uplynulé období od listopadu 2018 a informovala členy klubu o změnách ve vedení KD, které proběhly koncem roku . Poté podrobně informovala přítomné o jednotlivých akcích naplánovaných od března do září 2019. Tištěné informace získali členové KD v informačním letáku, který byl nabízen spolu s letákem KD na celý rok 2019 u prezence. Zdůraznila, že každý člen má možnost vybrat si z programu to, co ho zajímá a vyzvala členy k zapojení do aktivit pořádaných Aliancí žen s rakovinou prsu Praha, Ligou proti rakovině Praha, MOÚ a nadací Zdraví pro Moravu.
  2. Předsedkyně seznámila členskou základnu s Výroční zprávou Klubu Diana za rok 2018. Výroční zpráva byla jednohlasně schválena.
  3. Hospodář KD Milan Slavík seznámil členy s výsledky hospodaření za rok 2018, s revizní zprávou za rok 2018 a s návrhem rozpočtu na rok 2019. Zpráva byla jednohlasně odsouhlasena.
  4. Diskuse : M. Gruberová – podala informace ohledně zájezdu a rekondičních pobytů a požádala členy o pomoc při prodeji kytiček v rámci ČDPR 15.5. 2019. Přihlásilo se 15 členek, manželé Špačkovi slíbili KD příspěvek z výtěžku ČDPR Po přestávce a malém občerstvení se zájemci o zájezd a rekondiční pobyty mohli přihlásit. Členskou schůzi ukončila předsedkyně klubu, poděkovala všem přítomným za hojnou účast, popřála všem zdraví a dobrou kondici do nastávajícího období.

Zapsala: Gruberová