Stanovy

Název, sídlo a působnost organizace

Název: Klub Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel,  z. s. 
            (dále jen „Klub Diana“ nebo „spolek“)

 Sídlo:   Brno

Účel spolku

 1. Klub Diana je dobrovolné sdružení onkologicky nemocných a přátel. Jeho posláním je pomáhat postiženým znovu získat sebedůvěru a najít odvahu znovu se zapojit do života společnosti. Členové spolku si vzájemně pomáhají, radí a předávají zkušenosti o svých problémech a bez ostychu hovoří o svých těžkostech.
 2. Klub Diana bude vždy hájit oprávněné zájmy svých členů, především právo na léčení, léky a kvalitní zdravotní protetické vybavení. Bude vystupovat proti diskriminaci svých členů ve společnosti, věnovat maximální pozornost kvalitě jejich života během léčby i po skončení léčení a poskytovat jim v rámci svých možností všestrannou pomoc.
 3. Ve spolupráci s ošetřujícími lékaři se bude Klub Diana aktivně podílet na poradenské a přednáškové činnosti jak v předoperačním, tak i v pooperačním období.
 4. Klub Diana bude vytvářet podmínky pro pravidelné setkávání svých členů na schůzích, zdravotních vycházkách, rehabilitacích, psychorehabilitačních soustředěních a kurzech, rekondičních pobytech, dle zájmu členů.
 5. Klub Diana bude úzce spolupracovat s vědecko-výzkumnými ústavy a pracovníky z řad lékařů, bude se aktivně podílet na šíření a popularizaci vědeckých poznatků v oblasti onkologie a zaměřovat se na osvětu o rizikových faktorech podílejících se na vzniku rakoviny a na prevenci.
 6. Klub Diana bude rozvíjet kontakty s podobně orientovanými aktivitami v naší republice i v zahraničí.
 7. Klub Diana bude spolupracovat s ostatními organizacemi a spolky zdravotně postižených i s humanitárně orientovanými organizacemi v republice i v zahraničí. O členství v těchto organizacích bude rozhodovat členská schůze Klubu Diana.

Členství, práva a povinnosti členů

 1. Členství v Klubu Diana je řádné nebo čestné.
 2. Řádným členem se může stát každý občan ve věku nad 18 let, který se řádně přihlásí, souhlasí se stanovami Klubu Diana, což potvrdí na členské kartě svým podpisem.
 3. Čestným členem může být jmenován český občan nebo občan jiné státní příslušnosti, který svým postavením nebo prací představuje pro Klub Diana přínos. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. 
 4. Členství ve spolku vzniká dnem přijetí za člena schválením členské přihlášky výborovou schůzí v souladu s těmito stanovami. Všechny osobní údaje jsou chráněny podle zákona o ochraně osobních údajů zákon č.101/2000 Sb.
 5. Práva a povinnosti členů:
  • hájit a prosazovat zájmy Klubu Diana dle svých možností
  • aktivně se účastnit akcí pořádaných Klubem Diana
  • získávat nové členy a příznivce Klubu Diana
  • zaplatit roční členský příspěvek ve stanoveném termínu
  • hlásit změny svých osobních údajů
  • dodržovat stanovy Klubu Diana
  • plnit povinnosti vyplývající ze zastávání funkce, do níž byl zvolen
  • členové neručí za případné dluhy spolku

Zánik členství

Členství v klubu zaniká:

 • dobrovolným vystoupením a vrácením členské legitimace
 • vyloučením pro porušení stanov, o vyloučení rozhoduje výbor
 • nezaplacením členských příspěvků
 • úmrtím člena
 • zánikem spolku

Orgány Klubu Diana

1. Nejvyšším orgánem Klubu Diana je členská schůze. Ta volí pětičlenný výbor Klubu Diana a dva revizory na dobu 3 let a to nadpoloviční většinou přítomných členů Klubu Diana. Členská schůze se schází minimálně jednou za rok. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 35 členů Klubu Diana.

Do výlučné působnosti členské schůze náleží:

 1. schvalování změny stanov
 2. projednává činnost, hodnotí ji a určuje závazné úkoly pro další období
 3. schvaluje rozpočet, hodnotí jeho čerpání,
 4. schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku
 5. schvaluje roční účetní uzávěrku
 6. schvaluje plán činnosti na následující kalendářní rok předkládaný výborem
 7. jmenování a odvolávání revizorů a členů výboru
 8. rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění nebo zániku Klubu Diana či jeho sdružení s jiným spolkem

Ze zasedání členské schůze se vyhotoví zápis dle ust.§ 254 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zápis obsahuje označení svolavatele, způsob svolání, termín konání, předsedajícího, přijatá usnesení, datum vyhotovení zápisu.

2. Výbor je výkonným orgánem spolku, má pět členů. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí na funkční období tří let. Opakovaná volba je možná.

Pokud se uvolní místo člena výboru, může výbor kooptovat na uvolněné místo člena, a to do doby, než bude členskou schůzí zvolen řádný člen.

Pokud by počet členů výboru mezi členskou schůzí poklesl pod tři, je předseda povinen bez zbytečného prodlení svolat mimořádnou schůzi k volbě nových členů výboru.

Výbor zejména:

a) projednává rozpočet spolku a plán činnosti na následující kalendářní rok před tím, než jsou předloženy členské schůzi
b) schvaluje roční účetní uzávěrku
c) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku
d) vede evidenci členů a je zodpovědný za řádné dodržování směrnice o ochraně osobních údajů, která vychází ze zákona č. 101/2000 Sb. Minimálně 1x ročně upřesňuje evidenci. Seznam je pro členy přístupný v sídle spolku po předchozí dohodě.
Seznam členů ve tvaru jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefon je veden na počítači v tabulce. Seznam je neveřejný a nebude poskytován třetím osobám. Po ukončení členství se výmaz provádí přenesením záznamu do speciální tabulky bývalých členů. Podrobnosti určí interní předpis.
e) informuje členy o připravovaných akcích  a dalších  aktivitách v Infoletáku, který je vydáván 3x ročně a to v listinné i elektronické podobě
f) aktivně spolupracuje s dalšími spolky, určuje zástupce na akce těchto spolků
g) výbor jedná jako kolektivní orgán
h) členové výboru volí a odvolávají předsedu, 1. místopředsedu, 2. místopředsedu, pokladní, matrikářku a hospodáře. Předseda svolává a řídí zasedání výboru. Schází se 1x za měsíc.
i) rozhoduje o výši členských příspěvků a jejich splatnosti
j) vydává interní předpisy

3. Statutárním orgánem spolku je předseda. Předseda zastupuje Klub Diana navenek, tj. jedná za spolek samostatně. Předseda nebo revizoři mohou svolat mimořádnou členskou schůzi.

4. Revizoři jsou kontrolním orgánem Klubu Diana, kteří přezkoumávají roční účetní uzávěrku a zprávu o     hospodaření. Revizoři jsou oprávněni nahlížet do účetních knih, dokladů Klubu Diana a          kontrolovat tam obsažené údaje. Revizoři jsou povinni alespoň jednou za rok předložit ke schválení členské schůzi zprávu o revizi účtu a podepisují ji oba revizoři. Revizorem nemůže být člen výboru.

Zánik Klubu Diana

Klub Diana zaniká zejména, rozhodne-li o tom nadpoloviční většina členů a likvidační zůstatek se převede na organizaci s obdobným posláním.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí Klubu Diana dne 9. 9. 2015. Jakékoliv změny ve stanovách je možné provádět po schválení členskou schůzí.
 2. Tyto stanovy nahrazují dnem účinnosti předchozí stanovy Klubu Diana.
 3. Všechny náležitosti, které nejsou upraveny přímo ve stanovách, se řídí zákonem č. 89/2012, Sb.,
 4. občanský zákoník.

Projednáno a schváleno na členské schůzi Klubu Diana v Brně, dne 9. 9. 2015.

V Brně dne 9. 9. 2015

Eva Najvarová, předsedkyně Klubu Diana

statutární zástupce