Slavnostní setkání – oslava 25. výročí založení Klubu Venuša v Bratislavě – 17. 2. 2016

Paní předsedkyně Klubu Venuša, paní Marta Vozárová, RNDr, nás pozvala, abychom přijely do Bratislavy a zúčastnily se oslav 25. výročí založení jejich organizace. Z Klubu Diana se slavnostního setkání zúčastnila Eva Najvarová a Zdeňka Vlahová.
Oslavy probíhaly v Zrcadlovém sále Primaciálního paláce v Bratislavě. Slavnostní večer zahájila paní MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy proti rakovině SR a zakladatelka této organizace v roce 1990. V dalších projevech byla hodnocena činnost této organizace a vyzdviženo poslání pomoci onkologickým pacientům. Proběhlo poděkování jednotlivým členkám a vyzdvižena jejich záslužná práce pro Klub Venuša a Ligu proti rakovině.

Paní Marta Vozárová, RNDr, předsedkyně Klubu Venuša, ve svém projevu nás seznámila s činností klubu od svého založení až do současné doby. Jejich klubová činnost se dá srovnávat s činností Klubu Diana .Na společných výletech, rekondičních pobytech a setkávání na schůzkách má přítomné posílit v jejich odvaze znovu se zapojit do společnosti a najít radost ze života.

Z Prahy z Klubu ŽAP, paní Dana Hybšová, pozdravila všechny přítomné, popřála všem hodně zdraví a sil do dalších let. K těmto pozdravům a přání všeho dobrého v životě všem přítomným se přidala i Eva Najvarová z Klubu Diana z Brna. Paní Martě Vozárové, předsedkyni Klubu Venuša, byly předány drobné pozornosti a květiny z obou klubů jako poděkování za práci pro onkologické pacientky.

V dalším programu jsme si vyslechli nádherné zpívané árie z oper Eugen Oněgin, Bohéma a závěrečný duet „Znám jednu dívku“ z opery Prodaná nevěsta přítomné zvedl ze židlí a potleskem ve stoje odměnili oba operní pěvce. Byl to nezapomenutelný hudební zážitek.

Po skončení slavnostního programu oslav 25. výročí založení Klubu Venuša následovalo občerstvení, při kterém probíhaly neformální rozhovory mezi členkami sdružení slovenských klubů a zástupkyň klubů z České republiky, a sice z Klubu Žap z Prahy a Klubu Diana z Brna.

Velice děkuji paní Nadě Spurné z Klubu Venuša, která se o nás velice pečlivě starala, čekala nás i ŽAPky u vlaku a bezpečně dovedla do hotelu. Odpoledne pro nás do hotelu přijela a přivedla nás na slavnostní odpoledne. Večer nás obětavě odvezla do bezpečí hotelu.

Čtvrtek jsme se Zdeńkou využily na prohlídku Bratislavy a tak ožívaly dávné vzpomínky na toto město. Odjížděly jsme s dobrým pocitem, že jsme společně se slovenskými kolegyněmi měly možnost prožít oslavy dvacetipětileté činnosti Klubu Venuša.