Zpráva z účasti na Sněmu pacientských organizací Ligy proti rakovině 22.- 23. 10. 2019

Sněm se konal v Praze v hotelu DUO, za Klub Diana se zúčastnily Jana Culková a Hana Rabušicová.

  1. Všechny přítomné přivítala předsedkyně LPR MUDr. Michaela Fridrichová a zhodnotila hlavní aktivity Ligy v roce 2019. Hovořila o Sbírce Český den proti rakovině v roce 2019 a o předběžném rozdělení výtěžku sbírky. Všichni zúčastnění obdrželi podrobné písemné materiály s výsledky a hodnocením sbírky pro své organizace.
  2. K organizačním aspektům sbírky ČDPR a o Putovní výstavě hovořila zástupkyně firmy Arcadia Mgr.Bajgarová, která se podílí na přípravě a průběhu sbírky. Sbírky se zúčastní 62 organizací, 83% kytiček se prodalo, průměr na kytičku činil 25,62 Kč, získaná zkušenost-méně kytiček na vak. Poděkovala všem účastníkům za práci na prodeji. V roce 2020 se bude konat prodej 13. 5., stužka bude zelená, přihlášky proběhnou koncem ledna.
  3. O rekondičních pobytech v roce 2019 podala zprávu MUDr. Alexandra Aschermannová. V Meziboří se vylepšuje ubytování . Co se týká stravy, je potřeba dodávat více ovoce a zeleniny. V Toušni se zlepšila úroveň, spolupracuje se s lázeňským rehabilitačním oddělením. Přihlášet na rekondice se mohou zájemci v prosinci.
  4. Dalším bodem sněmu bylo seznámení se s dlouhodobým programem prevence nádorových onemocnění. Prevence nádorů ledvin a močového měchýře bude hlavní téma LPR pro rok 2020.Informace podala předsedkyně LPR.
  5. Diskuze k dopolednímu programu se týkala kouření a jeho zdravotních následků, přihlášek na pobyty, rozesílání pozvánek ke sceeninku od pojišťoven.
  6. Odpolení část programu se zabývala právy pacientů- přednášela MgA. Kateřina Havelková
  7. z Kanceláře Ombudsmana pro zdraví. Zájemni obdrželi informační příručku.
  8. Závěr programu tvořila zajímavá přednáška Petra Hory Hořejše -V ordinaci za císaře pána- o léčebných metodách a postupech na přelomu století a v prvních letech 20. století.

Zapsala: Rabušicová