Zápis z Výroční konference Aliance žen s rakovinou prsu 18. -19. 11. 2016

Za klub Diana Brno se zúčastnily delegátky Ing. Zdena Vlahová a Miluše Gruberová

Konferenci zahájila ředitelka Aliance paní Eva Knappová. Přivítala všechny přítomné delegátky s jednotlivých organizací. Omluvila neúčast Mudr. Skovajsové, PhD z důvodu nemoci a přečetla její pozdravný dopis všem přítomným. Poděkovala za dosavadní činnost a iniciativy všem organizacím a zdůraznila nutnost pokračovat v úsilí o psychologickou pomoc onkologickým pacientům.

O významu onkopsychologické pomoci onkologicky nemocným pacientkám hovořila paní doktorka Laura Janáčková – zhodnotila dosavadní výsledky projektu. Za uplynulý rok se podařilo ve spolupráci s Aliancí v této oblasti dobrých výsledků, ale je třeba získat a zapojit do této činnosti více onkopsychologů. Za tímto účelem bude jednáno s Min. zdravotnictví o doplnění vzdělání lékařů – psychologů. Důvodem je velký nárust pacientů, kteří tuto pomoc potřebují a stávající lékaři jsou velmi přetíženi. Určité kroky byly již provedeny. Rovněž kladně zhodnotila účast jednotlivých klubů na psychologických školeních, které proběhly v průběhu roku .

Dále dle programu vystoupila zástupkyně Amelie, z.s. – zhodnotila onkol. péči v ČR – s porovnáním v jiných evropských státech – ze všeho je zřejmé, že psychologická pomoc onkol.pacientům je důležitou složkou léčení a následné péče.

Zhodnocení výsledků projektu 2016 „Psychologická podpora“ – ředitelka Aliance p.Knappová zhodnotila kladné výsledky – v r. 2017 bude pokračovat – spolupráce se subjekty, snaha o systémovou spolupráci s MZ, semináře s pacientkami.

Zástupce DIPEx – Mgr. K.A.Vacková – Univerzita Palackého v Olomouci – byl zahájen výzkumný projekt – osobní zkušenosti se zdravím a nemocí – rozhovory s pacienty. Výsledky budou využity na podporu nemoc – pacient – lékař. Více na www.hovoryozdraví.cz.

Zástupce mladých pacientek Bellis Ing. Samková – zhodnotila práci organizace, přednesla plány na rok. 2017. Přes relativně krátkou dobu působnosti se podařila spousta akcí a projektů, které oslovily širokou veřejnost a jsou oporou mladým pacientkám a jejich
rodinám k překonání onkol. onemocnění. Velmi důležitá je psychická podpora a nalezení nového smyslu života.

Neviditelné ženy – koordinátorka projektu L. Žamberská – seznámila přítomné s dosavadní činností. Za uplynulé období se podařilo uskutečnit několik akcí, čímž se do činnosti zapojilo více pacientek. Výsledky činnosti byly hodnoceny kladně, rovněž plány do dalšího období.

Europa Donna – zástupce M. Kostrová – seznámila přítomné s novinkami mezinárodní spolupráce v r. 2016. Jednou s náplní je inovace multidisciplinární péče o pacienty s karcinomem prsu v evropském pojetí. V červenci t.r. byla podepsána deklarace o novém přístupu k onkol. léčbě po celém světě, která je postoupena k evropskému parlamentu. Cílem je – zajistit lepší vyhlídky na léčbu, nový přístup v léčbě pro všechny, kvalitní paliativní léčba a léčba bolesti, prevence nemoci.

S kampaní – Léky do koše nepatří, seznámila p.Mgr. Storová, zástupce řed. SÚKL. Přítomné delegátky byly seznámeny s postupem, jak postupovat při likvidaci nepotřebných léků a s negativním vlivem na životní prostředí, pokud je likvidujeme v domácím prostředí.

V průběhu konference bylo pamatováno i na psychické uvolnění účastníků v podobě krátkých cvičení a relaxačních omalovánek.

Závěrem zhodnotila průběh konference ředitelka Aliance Eva Knappová a poděkovala přítomným za aktivní účast. 

Tato akce byla pro všechny psychologickou terapií a velkou motivací do další činnosti. Výsledky práce Aliance oslovují stále více jak laické tak i odborné veřejnosti a ve prospěch pacientů se podařilo prosadit již mnoho projektů. To nás zavazuje a společně tak vytváříme budoucnost našich organizací.