Zápis z výroční schůze Ligy proti rakovině – 13. 3. 2018 v Praze

Výroční schůzi zahájila předsedkyně LPR MUDr. Fridrichová a úvodem seznámila přítomné se zprávou o činnosti za rok 2017.

V průběhu roku proběhly sympozia, byl zorganizovaný Den proti rakovině, plénární program, konference, Český den proti rakovině, děkovný koncert, výstava – Arkadia – každý svého zdraví strůjcem v 8 městech, spolupráce s dermatologickými lékaři, kolektivní sněm, koncert v Karolinu. Byly podpořeny vybrané projekty ve školách, hospicích, nádorová linka a výběr publikací a zorganizovány rekondice.

Za účast a spolupráci v programu LPR poděkovala paní předsedkyně všem, kteří se na činnosti podíleli. Rok 2017 je této oblasti považován za úspěšný. Dále dle programu byli přítomní seznámeni s hospodařením a zprávou revizní komise. Vše shledáno v pořádku, výsledky hospodaření hodnoceny kladně – odsouhlaseno delegáty.

S organizací a přípravami Českého dne proti rakovině seznámila zástupkyně ag. Arcadia p. Beigerová. Sbírka s prodejem kytiček bude zaměřena na prevenci a léčbu kolorektárního karcinomu, střeva a konečníku.

Do 14. 3. 2018 je termín odeslání přihlášek organizací na objednávku kytiček. Po tomto termínu je možné ještě poslat přiobjednávku, neboť bylo organizacemi objednáno menší množství, než v předchozích letech.
V termínu od 9. do 12. 4. 2018 budou po předchozím upozornění kytičky rozesílány na organizace. V zásilce budou opět přiloženy knížky, časopisy a sušenky pro prodávající.
V České televizi bude 14 dní před sbírkou probíhat kampaň pro občany.

V další části schůze byla provedeno odvolání stávajícího výboru a revizní komise a navrženo nové složení .
Návrh a volba nového výboru a revizní komise byl přijat a beze zbytku odsouhlasen a jednohlasně zvolen delegáty s mandátem.
Složení výboru zůstavá, změna byla provedena pouze ve vedení revizní komise.
Nová předsedkyně LPR MUDr. Fridrichová poděkovala přítomným za důvěru a všem za vzájemnou spolupráci.

V další části schůze byly zdravotní přednášky dle programu, zaměřené na karcinom tlustého střeva a konečníku. Více je možné seznámit se na www.ilco.cz
Na toto téma byly také zodpovězeny některé dotazy přítomných delegátů.

Posledním bodem programu byla přednáška Doc. Nesměráka na téma Příroda versus chemie. Týkala se jak využití chemie v kosmetice, tak i ve zdravotnictví. Náplň přednáěek je v písemné formě přiložena k zápisu.

Závěr konference provedla předsedkyně LPR, poděkovala přítomným delegátům i přednášejícím za účast a přínos ve prospěch onkol. pacientů a vyzvala k pokračování činnosti v r. 2018 .