Zpráva z výroční členské schůze LPR 19. 3. 2019

Za Klub Diana jsme se zúčastnily (Rabušicová, Culková) výroční členské schůze LPR konané dne 19. 3. 2019 v Lékařském domě ČLS JEP v Praze.

Předsedkyně LPR MUDr. Michaela Fridrichová všechny seznámila se zprávou o činnosti Ligy za rok 2018 (podrobný rozbor akcí byl podán na sněmu LPR v říjnu), zprávu o hospodaření Ligy za rok 2018 přednesla Jaroslava Skoumalová (obdrželi jsme v tištěné podobě podrobnou zprávu), zprávu revizní komise MUDr. Lenka Hronovská.

O rekondičních pobytech pořádaných LPR mluvila MUDr. Aschermanová – pobytu na Pleši se zúčastní 32 osob, v Meziboří 100 osob na 5 pobytech, 10 míst je ještě volných, v Toušni je kapacita 50 míst v 5 pobytech, vše obsazeno. Každý účastník obdržel seznam účelových publikací vydaných LPR a seznam hlavních akcí LPR na rok 2019.

Nás zajímaly především informace k Českému dni proti rakovině 2019, které podala paní Bajgarová z agentury Arcadia:

Letošní téma – rakovina plic, květinky s meruňkovou stužkou. Změna oproti loňských rokům – na poštu se dává jen část B bez osobních údajů, sušenky EMCO – bude 1 balíček na 1 vak, tričko s novým logem, používat se mohou i stará trička. Rozvoz kytiček bude probíhat ve dnech 10.-11. 4. firmou Geis.

V odpoledním programu vystoupila s přednáškou Mgr. Michaela Fridrichová z Katedry anorganické chemie Přírod. fak. UK – Chemik a kouření se zajímavými statistickými údaji.

Předsedkyně ILCO Ing. Marie Ředinová informovala plénum o Pacientské radě při ministerstvu zdravotnictví. Rada má 24 členů, založena byla v roce 2017, je poradním orgánem ministerstva. Členové jsou rozděleni do 5 pracovních skupin, pro pacienty je důležitá skupina Oddělení podpory práv pacientů.

Na závěr vystoupila Martina Bittnerová, spisovatelka a publicistka s představením své knihy Lásky Boženy Němcové, kterou si mohli zájemci na místě zakoupit.