Zápis z členské schůze Klubu Diana 29. 9. 2020

lenská schůze klubu Diana se konala v plánovaném termínu.

Zúčastnilo se 29 členů klubu. Malá účast byla zapříčiněna celkovou situací v nákaze Covidem 19 a obavami našich členů z možné nákazy při shromáždění více osob. 

Přítomní členové byli seznámeni s průběhem předchozího období, kdy nebylo možné zajistit plánovanou činnost Klubu Diana  z důvodu  karanteních  opatření v ČR.

V daném období se členové zúčastňovali turistických vycházek do okolí Brna, za jejichž organizování patří dík naší člence Věrce. 

Po zklidnění situace v září uspořádal výbor rekondiční pobyt na Vysočině, který byl hodnocen velmi kladně.

 Jednodenní výlet do Znojma se uskutečnil 16. 9. 2020, za zdárný průběh poděkovali účastnici p. Rabušicovi, který jej zorganizoval. 

Podrobný průběh tohoto období je popsán v letáku, který obdrželi všichni přítomní.

Na 4.  čtvrtletí 2020 naplánoval výbor Klubu Diana další aktivity. Bude však záležet na celkové situaci, zda bude možné některé akce uskutečnit.   

Předsedkyně Klubu Diana informovala o uskutečnění prodeje kytiček 30. 9. – ČDPR . Poděkovala všem, kteří se zúčastní organizování a prodeje  a upřesnila informace k této akci. 

Akce se zúčastní celkem 24 členů Klubu Diana a přátel a 20 studentů Gymnasia Matyáše Lercha. 

Závěrem schůze poděkovala předsedkyně všem přítomným za účast a za aktivní podporu činnosti Klubu Diana.

Popřála všem hodně zdraví a hezké podzimní dny. Vzhledem k výskytu nákazy Covidem 19 vyzvala  všechny, aby dodržovali pokyny  hygieny a zdravotnických pracovníků a předešli tak možné nákaze. 

Zapsala: Gruberová