Zápis z členské schůze 4.3. 2019

Přítomni: dle prezenční listiny

  1. Členskou schůzi zahájila předsedkyně-Míla Gruberová. Uvítala všechny přítomné, stručně zhodnotila činnost KD za uplynulé období od listopadu 2018 a informovala členy klubu o změnách ve vedení KD, které proběhly koncem roku . Poté podrobně informovala přítomné o jednotlivých akcích naplánovaných od března do září 2019. Tištěné informace získali členové KD v informačním letáku, který byl nabízen spolu s letákem KD na celý rok 2019 u prezence. Zdůraznila, že každý člen má možnost vybrat si z programu to, co ho zajímá a vyzvala členy k zapojení do aktivit pořádaných Aliancí žen s rakovinou prsu Praha, Ligou proti rakovině Praha, MOÚ a nadací Zdraví pro Moravu.
  2. Předsedkyně seznámila členskou základnu s Výroční zprávou Klubu Diana za rok 2018. Výroční zpráva byla jednohlasně schválena.
  3. Hospodář KD Milan Slavík seznámil členy s výsledky hospodaření za rok 2018, s revizní zprávou za rok 2018 a s návrhem rozpočtu na rok 2019. Zpráva byla jednohlasně odsouhlasena.
  4. Diskuse : M. Gruberová – podala informace ohledně zájezdu a rekondičních pobytů a požádala členy o pomoc při prodeji kytiček v rámci ČDPR 15.5. 2019. Přihlásilo se 15 členek, manželé Špačkovi slíbili KD příspěvek z výtěžku ČDPR Po přestávce a malém občerstvení se zájemci o zájezd a rekondiční pobyty mohli přihlásit. Členskou schůzi ukončila předsedkyně klubu, poděkovala všem přítomným za hojnou účast, popřála všem zdraví a dobrou kondici do nastávajícího období.

Zapsala: Gruberová

Vycházka do Vranova 11. 1. 2019

Výlet do Vranova u Brna, plánovaný pro členy Klubu Diana, se uskutečnil 11. ledna 2019. Akce se zúčastnilo pouze pět členek včetně vedoucí vycházky. Na výletě panovala dobrá nálada a příjemná pohoda, ke které přispělo i sluníčko a krásně zasněžená krajina z Útěchova až do Vranova. Zasněžený povrch terénu byl dobře schůdný, nebyl mokrý a ani to neklouzalo. 
   Ve Vranově jsme si tradičně prohlédly zdejší chrám Narození Panny Marie (s kryptou rodu Lichtenštejnů, ve které je pohřbeno na 50 členů tohoto rodu), a v chrámu umístěný známý vranovský betlém. Neopomněly jsme ani na zdejší klášter, patřící mnišskému řádu sv. Františka z Pauly, který se nachází v sousedství chrámu. Z povzdálí jsme pozorovaly klášterní zahradu i okolní krajinu.
   Na zpáteční cestu jsme se rozdělily. Dvě členky šly – po odpočinku – pěšky zpět do Útěchova, a úsek z Útěchova do Brna pak „zvládly“ autobusem MHD. Další tři členky si zašly nejprve na něco dobrého do místní restaurace ve Vranově, a vracely se zpět o něco později stejnou trasou.

V Brně dne 23. 01. 2019

Zapsala Jana Zdražilová

Výtvarná dílna za rok 2018

V roce 2018 jsme se zase naučily nebo si zopakovaly mnoho výtvarných technik. Hned v lednu jsme si udělaly keramické hlavy skřítků, které jsme v únoru naglazovaly a ještě si k tomu na hrníčky namalovaly různé obrázky. V březnu jsme vytvořily košíčky z pedigu a v dubnu vystřihovánky z papíru. Tato práce se však naším členkám asi nelíbila, protože přišla jen jedna členka KD. V květnu jsme si zopakovaly litou pryskyřici na špercích a v červnu se naučily dělat kytičky z drátků a perliček. 
Po prázdninách jsme v září batikovaly šátky. Tato technika se našim členkám líbí a je vždy vysoká účast. Určitě budeme zase opakovat zdobení plátěných tašek formou stříkaných barev – tašky jsou praktické a výsledek byl moc pěkný. V listopadu jsme si vytvořily ozdoby na stromeček z filcu a v prosinci skleněné svícínky .
Každá výtvarná dílna je vždy velice pohodová a aspoň já si ji užívám.

V Brně dne 03.01. 2019

Zapsala Zdeňka Vlahová

Pobyty pro metastatické ženy – Opava, Luhačovice a Doksy v roce 2018

Aliance žen s rakovinou prsu letos uspořádala tři vzdělávací pobyty pro ženy s metastázemi anebo opakujícími se nádory. 
Pobyty se konaly v Opavě dne 7. – 9. 3., dále v Luhačovicích v Hotelu Harmonie I ve dnech 20. – 24. 8. a nakonec v Doksech od 6. – 10. 11. 2018. Tyto pobyty organizovala koordinátorka metastatických žen paní Liba Žamberská. Sjely se zde vždy zástupkyně sdružení z celé republiky.
Za Klub Diana se těchto pobytů účastnilo pět členek KD, které se s tímto onemocněním potýkají. Na těchto setkáních jsme se seznamovány s možností naučit se praktikovat k lékařské léčbě také léčbu tzv. alternativní. Je to např. tejpování, SU JOK, akupresura, očistné svíce, orientální diagnostika, oční jóga, konstalace našich vztahů a emocí, kyvadélko atd.
Měla zde přednášku také naše členka Dáša Zicháčková, která mluvila o nedostatku selenu, jódu, Q10, vitamínu D3 + K2, které jsou důležité pro naše tělo. Byly jsme rovněž seznámené s tím, jak se má správně dělat lymfodrenáž, o přípravcích z Mrtvého moře MUDr. MONY a vyslechly si přednášky – Léky jako pomoc i nebezpečí, Bariery v dostupnosti léků, Komunikace s lékařem a sociální bezpečí a mnoho jiných.
Pobyty nejsou jen o přednáškách a praktických ukázkách, ale měly jsme možnost si také prohlédnout navštívená města i jejich okolí , každé ráno jsme začínaly výbornými rozcvičkami a večery trávily u kreativních ručních prací a naposledy si dokonce zazpívali  při kytaře. 
Tyto pobyty jsou vždy velice dobře zorganizované a nejenže se zde dozvíme mnoho zajímavých informací, ale také praktických ukázek, abychom si doma mohly ulevit od některých nezávažných zdravotních problémů. Děkujeme paní Libě Žamberské za jeji ochotu tyto pro nás důležité pobyty organizovat a příští rok oslovíme další naše členky, aby se těchto užitečných pobytů zúčastnily.

V Brně dne 18.12. 2018

Zapsala Zdeňka Vlahová

Slavnostní členská schůze s oslavou 30. výročí Klubu Diana

Na podzim  letošního  roku  se završilo 30 leté působení Klubu Diana, sdružení onkologický nemocných a přátel, z.s.  v Brně. 
Klub Diana byl v roce 1988 založen skupinou žen, které prodělaly rakovinu prsu. Cílem bylo poskytovat ženám potřebné informace a pomoci jim tak orientovat se ve složité životní situaci. Nedílnou součástí činnosti klubu bylo motivovat pacientky k návratu do nového 
života, jak rodinného tak společenského. 
Současný výbor Klubu Diana se rozhodl uspořádat na počest 30. výročí slavnostní schůzi s oslavou, která se uskutečnila 5. listopadu 2018 v Hotelu Holiday Inn v Brně. Slavnostní schůze se zúčastnili členové Klubu Diana a pozvaní hosté.
Všichni účastníci obdrželi brožuru o historii Klubu Diana a  přehled činnosti  klubu za uplynulé období  jak pro členy klubu, tak i pro veřejnost. Součástí balíčku byly drobné upomínkové předměty.

Schůzi zahájil konferenciér, přivítal přítomné, představil hosty. Poté se ujala slova předsedkyně klubu Diana, která seznámila  všechny s historií prvopočátků založení Klubu Diana a poděkovala všem předsedkyním, které působily v uplynulém období za jejich záslužnou činnost ve prospěch onkologicky nemocných žen.
Vzpomínku  a poděkování věnovala poslední předsedkyni, paní Evě Najvarové za její 10leté působení v čele klubu Diana ,která nás v letošním roce opustila po těžké nemoci  Výbor Klubu Diana  bude pokračovat v činnosti, v duchu jejího odkazu.

V kulturním programu 2 x  vystoupila orientální tanečnice, která svým tancem potěšila nejen oči přítomných. Energie a krása byly symbolikou  mladí a zaslouženě byla odměněna potleskem. 
Po krátké přestávce na kávu přednesli své diskusní příspěvky hosté – .zástupce Masarykova onkol. ústavu,  Aliance žen s rakovinou prsu, Nadace Zdraví pro Moravu, vedoucí zdrav. prodejny Diana, Gymnazia Matyáše Lercha, Mamma Help Brno, výtvarnice grafických prací,Sdružení Alen Praha. . 
Ve svém vystoupení pozdravili všechny přítomné, popřáli Klubu Diana hodně úspěchů do dalších let. Ocenili dlouholetou činnost Klubuve prospěch žen, které prodělaly rakovinu prsu a zejména aktivity, které v rámci prevence zajišťují ve prospěch veřejnosti, zejména mladých žen. Vzájemná spolupráce všech zúčastněných a dosažené výsledky  jsou  motivací pokračovat  nadále v plánovaných aktivitách. 
Poté následoval další kulturní program, ve kterém vystoupila hudební skupina  Banjo band. S písničkami našeho mládí. Někteří  účastníci oslavy si spolu s hudebníky zazpívali a dobrá nálada  ovládla už tak příjemné a pozitivní prostředí oslavy. 
Celým programem provázel slovy a vtipným glosováním konferencier a díky tomu byl průběh oslav plynulý a příjemný. 
Společná večeře zakončila oficiální část setkání . Závěrem poděkovala předsedkyně Klubu Diana všem přítomným za účast.
Zejména ocenila a poděkovala za vystoupení konferenciera, tanečnice a hudební skupiny, kteří přispěli svou účastí bez nároku na honorář.
Poděkovala sponzorům, výboru Klubu Diana a členům, kteří se ochotně zúčastnili příprav a zdárného průběhu oslavy 30. výročí Klubu.
Popřála všem hezký konec roku 2018, příjemné prožití  Vánočních svátků a hlavně stálé zdraví. 

V průběhu slavnostní schůze bylo do výboru Klubu Diana provedeno doplnění 1 zástupce – paní Jany Culkové – volba byla přítomnými členy jednohlasně schválena.

V Brně dne 30.11. 2018

Zapsala Miluška Gruberová